پلان نما

 

پلان نما

شهر سیستمی است پلان نما که از پلان نمایی به وجود می آید و نما پلان را هویت می بخشد

کلیه مطالب و نویسه های من در این قسمت قرار می گیرد