پلان نما

 

پلان نما

شهر سیستمی است پلان نما که از پلان نمایی به وجود می آید و نما پلان را هویت می بخشد

کلیه مقالات شهرسازی در این قسمت قرار دارد